ФОТО: Олны танил эрхмүүдийн сар шинийн гоёл

6
2018 оны 2 сарын 192018-02-19

b5f07d56-b667-4166-8c76-4c218c278946,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (1).jpg.jpg

0a3bf535-0bc7-4264-83b7-ad77f1988366,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (2).jpg.jpg

2c71ebbc-851a-42f4-94c8-268325d15ee1,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (3).jpg.jpg

6a57be08-6b92-485a-a171-28720cacd45f,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (4).jpg.jpg

d5172f4d-74a7-466f-925b-eeff4b8617c0,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (5).jpg.jpg

8ce7ed38-1734-40e1-a80b-246998ea178c,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (6).jpg.jpg

62bda247-32b3-4325-a820-1f56af353165,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (7).jpg.jpg

40579cb6-6b36-47d6-aff0-8a505c4ab312,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (8).jpg.jpg

1bee4ee9-0f6b-4d8d-90db-dc84d1f7170b,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (9).jpg.jpg

7ec85391-e85a-42d1-9fba-4253527925fb,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (10).jpg.jpg

3dc4c17b-27e5-468e-aa3d-7200a59fd161,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (11).jpg.jpg

06acb951-4b53-4928-9f54-e1b0361d37ea,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (12).jpg.jpg

8b32871d-f434-44b2-b5bc-6c56f0a71b49,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (13).jpg.jpg

b548a105-c01a-4873-81ff-77d5c31638a9,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (14).jpg.jpg

c986a2d9-7d4b-4ce5-a6dd-b2916d0fb9e9,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (15).jpg.jpg

4588d4f4-dc02-404b-8f98-a4a8c4181a8f,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (16).jpg.jpg

e441b28d-bf1b-4429-91a0-2d208f0d28e9,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (17).jpg.jpg

48d734e6-38dd-4db2-b097-ecd2524dd599,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (18).jpg.jpg

f48703f2-5a46-4e6d-8aa1-96d92a29074c,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (19).jpg.jpg

75fdb34a-15ef-4f61-a6d0-c1eb41d1deda,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (20).jpg.jpg

9eea0d18-8b0e-4bed-8c47-7619e867b068,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (21).jpg.jpg

d9786895-2415-4562-a77b-7eb32a5bd830,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (22).jpg.jpg

83091493-2aa2-43b6-8391-6e8c34cc3ae0,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (23).jpg.jpg

d6b5775e-c6f2-4547-aa6a-73a8d48e15f2,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (24).jpg.jpg

fbec6792-aa7e-4cd6-8a67-339eaef4c2c7,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (25).jpg.jpg

32eb0251-48bf-40f5-8835-2507d56c6464,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (26).jpg.jpg

b386abda-f8cb-4fcb-8cdf-83e204a5c6b6,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (27).jpg.jpg

209308c6-ae51-4ec6-943b-c2dd30cf8ca7,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (28).jpg.jpg

adb2d720-1656-41a6-9844-110daa0153ab,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (29).jpg.jpg

288e02fd-bcd5-498c-9c6f-95ddd2d43c1e,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (30).jpg.jpg

f3eb5470-8bbe-49f1-911e-4f37606211bc,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (31).jpg.jpg

7fb19780-9ead-4e0e-b1ef-4a314266c497,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (32).jpg.jpg

33c618ff-f39c-4201-9be1-772e0352b7cf,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (33).jpg.jpg

a7a88e51-4cc5-4a6d-94c2-74ba0b68e6a7,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (34).jpg.jpg

78fbe41c-d4a8-439a-828a-48329d75b305,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (35).jpg.jpg

68657694-b174-404e-ae0f-fbb353b45ebe,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (36).jpg.jpg

a3187603-fc76-4857-8d8f-f751fe40dc21,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (37).jpg.jpg

d39276c3-d539-412d-9e85-7ff6ddd67175,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (38).jpg.jpg

14eef546-d3f9-4b8d-ab38-ef2fd4ab9cda,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (39).jpg.jpg

ce7876b9-cc83-45e0-9ba3-30033f1809d0,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (40).jpg.jpg

928b7ce9-0363-45c7-81b0-2b43121c0c12,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (41).jpg.jpg

06f8d11f-3cac-4f36-9f07-d1cae4f5bd49,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (42).jpg.jpg

dc5086a2-10a7-46d5-b2d3-cdfe9e655834,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (43).jpg.jpg

e4464904-6958-4aa9-aa41-467fd9d704f4,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (44).jpg.jpg

b9c3b2a7-81d4-47de-9237-1549f6ba73f9,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (45).jpg.jpg

f350fb0b-023d-4e49-932c-e43420882a93,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (46).jpg.jpg

9aa7d736-03e1-4d1b-b2c9-9ade145c880c,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (47).jpg.jpg

d2a8cdaf-2079-4d7a-aca4-384dcbd30007,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (48).jpg.jpg

954582a1-ec76-4d29-893b-41caff7c3c71,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (49).jpg.jpg

12cd5651-bccf-4053-bcfc-ae529b3cfd01,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (50).jpg.jpg

3681a990-9a5d-4d21-823a-b65e5c6a81f1,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (51).jpg.jpg

5b62b2d6-7817-4dfa-bf45-70e107ebfe59,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (52).jpg.jpg

55a95fed-7dc1-412b-a5b9-a6528581d587,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (53).jpg.jpg

0986b74e-d30d-45ba-ab77-d15b47cdc339,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (54).jpg.jpg

05bb0544-c191-476f-a272-eaca9ef212e0,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (55).jpg.jpg

ca6b35fa-dd86-4f91-8e8c-c0e0a6f3accf,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (56).jpg.jpg

acd691cb-6877-4db6-9f05-744b89b714af,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (57).jpg.jpg

c76def74-5524-4e75-bd00-ab568fc0d476,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (58).jpg.jpg

7cb129b4-556b-4925-a338-47781dffaabc,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (59).jpg.jpg

8a3130f2-1889-4eeb-a725-c053ba9a39a4,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (61).jpg.jpg

84c1d980-c91b-45ba-a43f-b0f982f397b9,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (62).jpg.jpg

65cce945-9104-4780-82e9-08d413d841c2,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (64).jpg.jpg

0720c33d-497d-4780-823b-2c5172d71a2d,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (65).jpg.jpg

3cc10a5b-ea1c-44ce-a8da-6bd84eb5cd56,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (66).jpg.jpg

592f50f0-47aa-4151-a78f-e25fb1bd5552,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (67).jpg.jpg

e28fe814-5b34-4dc8-9acd-4056de313f04,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (68).jpg.jpg

efd2a3f3-6d58-4277-a583-c7d2891cadc0,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (69).jpg.jpg

d065d14b-2829-414b-9e2b-3526ba81fc0e,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (70).jpg.jpg

90902b08-07f5-44f8-989c-d623223fe03e,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (71).jpg.jpg

6593b5eb-e14e-4fcd-963d-6c730877cf43,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (72).jpg.jpg

723d0438-041c-496b-94aa-9d72f0821290,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (73).jpg.jpg

9848043a-11ba-4043-939b-6fa9ebe9423e,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (74).jpg.jpg

83ffc2d6-b3d9-46e0-a5ed-228f106373f5,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (75).jpg.jpg

3c7eca63-e371-4d45-8a67-6c06fe7c6248,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (76).jpg.jpg

85030fe7-1ce8-4125-8520-73b41a53f144,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (77).jpg.jpg

9b4b2716-7bce-4556-b389-5730b41c191a,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (78).jpg.jpg

df8b5a0c-f1a8-4c05-8e29-5c7d98eadb82,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (79).jpg.jpg

9ca94353-3df9-44e3-ba01-8a85cb3c2673,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (80).jpg.jpg

75127a8c-1d8d-48a6-8fd6-5e88285ff869,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (81).jpg.jpg

eacb8953-4056-459c-97ef-fc7fdb9f30d9,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (82).jpg.jpg

90eb3b27-5d12-429d-b5dc-8d8a30ca8069,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (83).jpg.jpg

a7614c57-21db-4bfe-ad7a-b83f296ed399,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (84).jpg.jpg

a35f8aa6-38a5-4f65-9fc0-89068ada43a5,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (85).jpg.jpg

2b87bdf5-bbff-43fd-9ba3-d64961dd9b3a,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (86).jpg.jpg

8bbd34f4-b6f2-4059-acc4-d3c7e9cf302c,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (87).jpg.jpg

32bd6253-4461-4cd2-ac4c-e0f22a0f1ef7,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (88).jpg.jpg

11eea67f-ab0f-44a3-9ed9-4b0bf27913b1,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (89).jpg.jpg

51f63ab0-c366-4a27-8773-b9f8315465e6,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (90).jpg.jpg

3eb7a2ca-09f1-4c1c-831c-829d668fc27c,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (91).jpg.jpg

c9abd14d-92be-4f3e-b538-2dac3b20a825,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (92).jpg.jpg

6d3ac59e-0643-4c61-ae74-ed7ef733e074,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (93).jpg.jpg

e50cf49d-91ee-4be8-9682-a8f18dcb3195,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (94).jpg.jpg

2d0a8867-4198-4c05-ae13-c98492c2ad85,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (95).jpg.jpg

e9c87aae-41b2-43f1-9ffc-aabebb48c30b,сар шинийн гоёл олны танил time.mn (96).jpg.jpg

Санал болгох